1. رسائل رومانسية وحب وغرام

  رسائل رومانسية وحب وغرام
  [CENTER][CENTER][COLOR=silver][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]السلام عليكم[/SIZE][/FONT][/COLOR]
  [COLOR=silver][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]صباحكم .. [COLOR=red]مساؤكم[/COLOR] [/SIZE][/FONT][/COLOR][COLOR=silver]
  [FONT=Comic Sans MS][SIZE=6][COLOR=red]فل[/COLOR] وياسمين[/SIZE][/FONT][/COLOR][/CENTER]


  [RIGHT][B][COLOR=#620000][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/COLOR][/B][/RIGHT]  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#620000][COLOR=silver]يامسـٍـٍكَرْ الـ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]جَوّآلْ[/COLOR] [/COLOR][COLOR=silver]فـ وَجْهً مَغْـٍـٍليْكَـ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][COLOR=#620000][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]خَلّ الـ تْغّلـٍـٍـٍيْ لـَ عْنّبَـٍـٍوآ والًديْنه ..[/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#620000]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]خَلّـٍـٍـٍكـْ عّلْى خَبْـٍـٍريْ ياعَسْى اللّـٍـٍـه[/COLOR] [COLOR=#ff0000]يَخّليْكـَ [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]ياقّـٍـٍرْهَ قَلّيبيْ[/COLOR] [COLOR=silver]وَمهجْهَ ضْنينّـٍـٍـٍه ~[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/COLOR][/RIGHT]  [RIGHT][B][COLOR=#620000][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]حَرامْ بـ أفَعّـٍـٍالِكـَ تَغّيْر مماشيـٍـٍـٍكـَ[/FONT][/SIZE][/COLOR][/COLOR][/B][COLOR=#620000]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]وشْ غّيْركـَ يا[/COLOR] [COLOR=#ff0000]نُورَ قّلْبَيّ[/COLOR] [COLOR=silver]وعينْهَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]منَ أولَ قَلّبْيَ يّحْبِكـَ و يَغْليْـٍـٍـكـَ [/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]
  [B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]و الْيّومَ عافَكـّ وأنتْـٍـٍه سبّة [/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]
  [B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]أنْينَهٌ ()[/FONT][/SIZE][/COLOR][/B][/COLOR][/RIGHT]
  [COLOR=#620000]


  [LEFT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]لّوْ طالّتْ الَـ غْيّبَهٌ ..[/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]
  [B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]تـَرىْ لَكـّ بـ الْـ حَشّآ مِنْزّآل[/FONT][/SIZE][/COLOR][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]غَلّاكـَ بـ ذْمَتِيَ مآتَخْلِفهَ ،،[/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]غيبّهْ ولآ غُرْبَـه[/COLOR] [COLOR=silver]..![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [RIGHT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]هَدّ بالِكـَ ..[/COLOR] [COLOR=#ff0000]هَدّ بالِكـَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]لآتّضآيَقْ ،، دآمَ بسْمآتِكـَ مآهيّ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]مٌلْكِك لـ حآلكـَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]ياكِثْرَ مِنْ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]يّسْعِدونْ [/COLOR][COLOR=silver]ليآ لـقَوآ طلـةَ قبآلِكـَ ..![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]لآ أبْتِسَمتْ اللي يَشُوفِكـَ تَنْطويْ صَفْحةٌ[/COLOR][COLOR=#ff0000] هَمومِهَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]أبْتِسًمْ .. كَأنِكْـ تَبْيْ يَكْمِلَ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]جَمآلِكـْ [/COLOR][COLOR=silver]~[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]


  [LEFT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/LEFT]


  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]إيْهَ أنا[/COLOR][COLOR=#ff0000] طِفْلَة [/COLOR][COLOR=silver]مدآمَ إنْ الْـ سَكْوتَ أصَبْحّ طَفولـْهَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]ولآ مَتْعّودَ ضَجيْجيْ يَملأ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]غَرْورِكـَ[/COLOR] [COLOR=silver]شَمآتْه ..؟![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]يارَجْلٍ .. مَو[/COLOR] [COLOR=#ff0000]بـ الْتَحديْ[/COLOR] [COLOR=silver]عَرفّوآ مَعْنّى[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]الـ رِجْولـهْ [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]الْـ رَجْلَ / شَخْصّ لجْلْ عَينْ الـْ وِفّآ تَرْخِصَ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]حّيآتٌهَ [/COLOR]..[/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]


  [RIGHT]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]وَرْدّه ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]وتَقْطُف مَنْ ورودَ الـ بسآتينْ[/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]أثَرْ الـ ورودَ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]أحيآنْ ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]تقَطٌفَ[/COLOR] [COLOR=silver]بـعَضهآ ..!![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]


  [LEFT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]حَآوْلتَ [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver].......... حَآوْلتَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]أكَونْ أقوىّ مِنْ الليَ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]تَشوفه ,,[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]حآولْتَ أسَويْ كَلّ شيً أقولّــه ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]" لـكَـنْ " [/COLOR][COLOR=silver]فـرقآكـَ ْ هدّ بـ الْقِلبَ ركْنينَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]واللّـه سترَ .. ماطاحَ قَلْبّيَ بـ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]طولـَهْ ! [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [RIGHT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]صَرْت مآ أحْسَ بـٍـٍـٍ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]عيْوني ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]مِنْ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]كَثٍر[/COLOR][COLOR=silver] مآ أنَا بكَيْت !![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]ومِنْ كَثّرَ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]مآدَسْتِ[/COLOR] [COLOR=silver]شَوكِكَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]صرْتَ مآ أحِسْ بـ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]ألَمْ [/COLOR]..[/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]


  [LEFT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]وصَرْنآ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]كَبآرْ[/COLOR] [COLOR=silver].. مَثْلَ مآكّنآ نتمنَىَ [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]و الَـ غَرّيبَ شـ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]صآر [/COLOR][COLOR=silver]؟![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]رجَعْنآ نِتَمنْىَ ~ لـو أنآ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]وانتهْ بس[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]بقينآَ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]صغآرِ [/COLOR][COLOR=silver]..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]
  [/COLOR]
  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]أبْوسَ أنآ {[/COLOR] [COLOR=#ff0000]شَآشْتيَ ْ [/COLOR][COLOR=silver]}[/COLOR] [/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]لآدَقْتَ [/COLOR][COLOR=#ff0000]أرقآمِكـَ[/COLOR] [COLOR=silver].. ويْفوحَ لي ~[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]ريَحْ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]عَطرْكـَ [/COLOR][COLOR=silver]وأحضْن الشآشْهَ ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]اللّـه مجّملّكـَ ،،[/COLOR] [COLOR=#ff0000]من رآسّكَ ْ[/COLOR][COLOR=silver] لـ أقدآمكـَ ![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]القلبْ .. مغَمىْ َعَليْهَ ..[/COLOR] [COLOR=#ff0000]وقَرّبكـَ[/COLOR][COLOR=silver] إنْعآشْهَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]


  [LEFT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]تذكر ليالي[/COLOR] [COLOR=#ff0000]ودّنا[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]وذيك[/COLOR][COLOR=#ff0000] السوالف[/COLOR][COLOR=silver] والمزوح ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]تذكر[/COLOR] [COLOR=#ff0000]هَزَلنا[/COLOR] [COLOR=silver]وجَدّنا ..[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]معقوله تنساها[/COLOR][COLOR=#ff0000] وتروح [/COLOR][COLOR=silver]..![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]


  [RIGHT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]تَعَالْ شفني [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]....................تَعَالْ شفني[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]كُتله من[/COLOR] [COLOR=#ff0000]الأحزان بغيابك[/COLOR] [COLOR=silver]. .[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][COLOR=silver][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS]تَعَال شِفْني[/FONT][/SIZE][/COLOR][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]شف وش اللي صار[/COLOR][COLOR=#ff0000] بأسبابك [/COLOR][COLOR=silver].![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]ولاّ تدري .. ![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]لاتجي [/COLOR][COLOR=silver]![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]  [LEFT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]فِقَدتْ الْحِلم و[/COLOR][COLOR=#ff0000]الْبَسْمَهّ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]وبآنَ بـ[/COLOR][COLOR=#ff0000] جَسْميّ[/COLOR][COLOR=silver] إرْهـَاقِي[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]خَسآرهْ .. [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]

  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]مانفعَ صدّقي ولآ[/COLOR][COLOR=#ff0000] فادتنيْ[/COLOR][COLOR=silver] أخَلآقَيْ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]  [LEFT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]عادتي لغير "[/COLOR] [COLOR=#ff0000]حزني [/COLOR][COLOR=silver]" ما التجي .[/COLOR] [COLOR=silver]. ![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/LEFT]  [RIGHT][B][FONT=Comic Sans MS][SIZE=6]
  [/SIZE][/FONT][/B]

  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]يآحَبّيبيْ [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=#ff0000]أوووووووووووووووووووووووص ْ ..!![/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]لآتجآدلْنيَ بـ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]هوآكـً[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]

  [RIGHT][B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]أنا[/COLOR] [COLOR=#ff0000]أحبكـَ ْ .. [/COLOR][/FONT][/SIZE][/B]
  [B][SIZE=6][FONT=Comic Sans MS][COLOR=silver]ومهمآ تَقوَلَ بَظلْ أنآ[/COLOR] [COLOR=#ff0000]أهوآكـَ[/COLOR][/FONT][/SIZE][/B][/RIGHT]
  [/CENTER]

 2. التعليقات:

شاهد ايضا:

مقالات مشابهة

 1. رسائل رومانسية ومضحكة
 2. رسائل جوال زوجيه
الزوار وجدوا هذه الصفحة بالبحث عن:

مواقع رسائل رومانسية وحب

رسائل رومانسية وحب

رسائل حرام عليكم

رسايل رومانسيه‎ ‎وحب وغرام وحنين20162015

رسائل رومانسيه وحب

صور رومانسيه وحب وغرام

رسائل رومانسية وحب وغرام

الكلمات الدلالية (Tags): رسائل, رومانسية, وحب, وغرام

أقسام الموقع
sitemap | العاب تحميل تنزيل | تحميل برامج كاملة | تصميم المواقع | عالم الكومبيوتر | الشروحات والدروس | توبيكات - توبكات | الملتقى الاسلامي | الرياضية وصور لاعبين | دردشة سوفت | غراءب وعجائب | السياحة والسفر | كفرات للفيس بوك | اناشيد | صور | عالم النكت | افلام كرتون و انمي | أفلام و مقاطع فيديو | مقاطع فيديو يوتيوب | المصارعه الحره | صور سيارات 2012 | تحميل برامج موبايل و جوال | نغمات جوال | برامج اندرويد | أيفون-iphone | العاب موبايل | موبايل, جوال, محمول | مسجات رسائل موبايل | ثيمات موبايل وجوال | الصحة والغذاء | مطبخ حواء | فساتين وازياء وموضة | احدث ديكورات منازل | حواء بيت المرأة

Search Engine Friendly URLs by vBSEO